Държавно горско стопанство гр. Мъглиж

Основната дейност на Горското стопанство е залесяването. За 34 години – от 1910 до 1944 г., са били залесени 4346 дка. Истински размах залесяването получава след 1948 г. От 1944 до 1985 г. са залесени 124 935 дка. Само през периода от 1971 до 1975 г. са залесени 25 000 дка. Фиданките за залесяване са произведени основно във Ветренския разсадник, който е базов за производство на широколистни и иглолистни фиданки в системата на Горскостопански комбинат – Стара Загора.

В него е съсредоточено цялото производство на фиданки от бял и черен бор, предназначени за задоволяване нуждите на горските стопанства в Сахране, Казанлък, Мъглиж, Гурково, Стара Загора и Чирпан. Общата площ на разсадниците е 333 дка, като само този във Ветрен е 306 дка, като само този във Ветрен 306 дка. Годишното производство на фиданки е достигало 16 000 броя. Разсадникът е бил няколко пъти национален първенец. Особен размах залесяването получава от 1971 до 1975 г., когато са залесени над 25 000 дка. Дейността по залесяването продължава и сега, но с намалени темпове, тъй като много от подходящите терени са частни.

Друга дейност на Горско стопанство – Мъглиж, е добивът на дървесина. Ежегодно от горския фонд се добиват хиляди кубически метри трупи за дъски, за шпертплат, траверси и фурнир, греди и минни подпори, дърва за горене, материали за химическа преработка и др. Наред със залесяването и дърводобива, които дават облика на стопанството, то се занимава и със селско стопанство. Сега тази дейност не съществува.

От 2011 г. Горско стопанство – Мъглиж, в административно отношение е поделение на Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, а дотогава на Регионална дирекция по горите – Ст. Загора. Има четири горско-технически участъка (ГТУ): Селце, Борущица, Дъбово, Мъглиж. Най-големият ГТУ е Мъглиж с площ от 9 200 ха.

Селце

От своето създаване досега Горското стопанство има важно значение за социално-икономическото развитие на Мъглижката община. На първо място трябва да се отбележи, че в неговите поделения са работили десетки хора с различни специалности, които са осигурявали доходи за своите семейства. И сега Горското стопанство изпълнява възложените му задачи, обаче с темпове, които са много по-ниски от предходните години.

Територията на стопанството е обект на туризъм и курортолечение, особено насажденията в Старопланинската част.

Борущица


Разнообразието на релефа, почвите и климата, са важни предпоставки за широкото флористично разнообразие на територията на ДГС „Мъглиж“. Защитените местности „Мъглижки клисура“, „Туловска курия“, „Юлиевска курия“ и „Ветренска курия“, както и природните забележителности „Малкият скок“, „Големият скок“, „Момите“, „Войнишки камък“, „Чепелев камък“ и „Топлата дупка“, могат да задоволят интереса не само на специалистите, но и на всички любители на природата.
В района на стопанството има подходящи условия за страничните ползувания от горите, като паша, сено, листников фураж, кори от мъждрян, новогодишни елхички горски плодове, билки – кантарион, липов цвят и някои други широко използвани билки.

Ловното стопанство създава условия за допълнителни доходи, чрез отстрел на дивеч за месо и ловни трофеи, а така също и за валутни постъпления.


Общо за десетилетието в ДГС „Мъглиж” е предвидено да се залесят 749 ха .За добиване на необходимия посадъчен материал ДГС разполага със семепроизводствени насаждения с обща площ 489.5 ха. Залесяването се извършва само чрез садене на стандартни фиданки, за производството им стопанството разполага със собствен разсадник с площ от 208 дка.

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *