Община Мъглиж в периода 1944 – 1990 г.

Изпълнителната власт в държавата, през различните исторически периоди променя структурата си, но запазва основните си функции: административното обслужване на населението, осигуряване ред и законност, грижа за просветата и културата, здравеопазването, строителството и благоустрояването за подобряване бита на хората.

След проведените на 23 януари 1974 г. избори за местна власт, на сесия на съветниците – 24 януари 1974 г., е избран поредният Изпълнителен комитет на Градския общински народен съвет – Мъглиж.

В състава му са щатните членове – председател и секретар и още петима съветници.

Администрацията на Градския съвет се състои от председател, секретар, ръководител „Финансова служба“, счетоводител, данъчен агент, касиер-домакин, ръководител „Техническа служба“, Деловодство, шофьор, обслужващ персонал, гледач на мъжки разплодници за говеда на частните стопани, сезонни полски пазачи.

Общински народен съвет Мъглиж на посещение в Рилския манастир 18. 04. 1986 г.

До 1978 г. към Мъглиж е само с. Селце (100 жители).

Всеки месец Изпълнителният комитет провежда заседания, ръководени от председателя, а сесиите със съветниците са задължително четири годишно, ръководени от съветник, с присъствието на граждани. На заседанията на ИК и на сесиите се обсъждат програми и проекти по социално-икономическото развитие на общината.

След създаването на селищните системи през 1978 г. Мъглиж ( 4 800 жители) става център на община със селата Ягода, Тулово, Дъбово, Шаново, Юлиево, Радунци, Борущица и Селце, с население 13 400 души.

Селата (кметствата) се ръководят от кметове и проблемите им се решават на кметски събрания или в сесия на Общинския народен съвет. Настъпват промени в структурата на администрацията на Съвета.

Службите стават отделни: финансов, организационен, архитектура и благоустройство, комплексно-административно обслужване, планов, военен, открива се бюро „Работна сила“ и др.

През 1988 г. се изграждат комисии: по организационните и правните въпроси, по социални грижи, по селско и горско стопанство, по търговия и услуги, като след време част от тях прекратяват дейността си. В Общинския съвет функционира Комисия за работа с малолетни и непълнолетни нарушители, оглавявана от опитен педагог.

Социалната политика, водена в държавата и общините, е насочена към подобряване жизнения стандарт на хората: акцентът е върху сигурността, образованието, здравеопазването и културата.

Сесиите на Общинския народен съвет, кметските събрания, заседанията на Изпълнителния комитет, срещите с народните представители минават при активен дебат и с решения в срок.

Периодично се провежда „Ден на кмета“ с присъствието на всички кметове на общината, щатните членове на ИК и специалистите от отделите.

В периода от 70-те до 90-те години на 20 в. в отделите на Общинска администрация работещите мъглижани, родени или създали семейства в града, познават добре хората, подхождат внимателно и обслужват качествено. Някои от тях дават труда си в общината повече от 20-30 години.

Град Казанлък, с председател на Съвета Станчо Коев, не отказва помощта си на съседния по-малък град по редица проблеми. Уредено е извозване сметта на Мъглиж на казанлъшкото сметище без заплащане.

През 70-те години икономическата характеристика на Мъглиж се определя от: селско стопанство (от 1948 г. ТКЗС „Червено знаме“, впоследствие Агропромишлен комплекс); горско стопанство – държавно; Трудопроизводителна кооперация „Първи май“; комунални услуги и производството на хляб, закуски и безалкохолни напитки в Наркооп „Септември“, след това Районна потребителна кооперация.

До 1970 г. потребителната кооперация разполага с фурна, нова двуетажна сграда с магазин, ресторант и сладкарница в центъра на града. Започва обновяването на магазинната мрежа и ново строителство, в приземните етажи на новопостроените жилищни блокове се помещават магазини с модерно обзавеждане.

Трудопроизводствената кооперация „Първи май“ се създава през 1949 г. с дейностите: бръснаро-фризьорство, шивашки, обущарски, дърводелски и други услуги.

Предприятието Комунални услуги, основано през 1969 г. се ангажира със сметосъбирането, поддръжка на зелените площи, чистене на улиците, зидарски услуги и други.

През 1980 г. двете предприятия се обединяват в Промишлено предприятие „Първи май“ към Стопанска дирекция „Местна промишленост и услуги“ – Стара Загора.

Ръководството се насочва към приоритетно развитие на трикотажно плетиво. Внесени са три плетачни машини „Универсал“ и скоро производството на вълнен трикотаж се налага успешно на вътрешния пазар.

За икономиката на Мъглиж значителна е ролята на предприятията и в останалите селища на общината: предприятието за производство на мебели в с. Дъбово, цеха на казанлъшкия завод „Б. Шанов“ в с. Ягода, а присъединяването на община Гурково към Мъглиж – предприятията в гр. Гурково и гр. Николаево.

Здравеопазване

За времето от 30-те години на 20 в. здравеопазването в Мъглиж се променя значително. Здравното заведение не разполага със собствена база и често е премествано. След 1990 г. сградата на поликлиниката е реконструирана и пригодена съгласно медицинските потребности. Отначало обслужването е от един или двама лекари, които са на разположение денонощно.

Д-р Дойчин Братованов и акушерката Величка Шоселова с майките с деца пред здравния участък в Мъглиж – родените през 1937 – 1938 г.

Отначало медицинското обслужване е в здравен участък, здравна служба: през 50-те години има родилен дом и болница с легла, закрита през 1963 г., след това поликлиника, поликлиника с лаборатория и звено „Бърза помощ“ с линейка и денонощно дежурство.

Специализирана болница за белодробни болести – Радунци единствена на Балканския полуостров има значителен принос за здравеопазването в общината. Болницата лекува хиляди пациенти от страната и чужбина.

В обществения живот на града активно участват трите училища: Техникум по механизация на селското стопанство „Гео Милев“, Основно училище „Христо Ботев“ и Училището за глухи деца.

През 1975 г. в Мъглиж е създаден Клуб на пенсионера. Отначало няма подходящо помещение, но Общинският съвет предоставя отчуждена къща в центъра. Тук се развива активна дейност – отбелязват се исторически събития, срещи с известни личности и други клубове в страната.

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *